KVKK Aydınlatma Metni

DEV YAZILIM İLETİŞİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Giriş
DEV YAZILIM İLETİŞİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak (“Developtica” “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır) Veri Sorumlusu sıfatıyla sunduğumuz hizmetleri yerine getirirken kişisel verilerinizin gizliliğini sağlamaya ve verilerinizi ilgili mevzuata uygun şekilde işlemeye en yüksek mertebede özen göstermekteyiz.
Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun” ya da “KVKK” olarak anılacaktır) uygun olarak hazırlanmış işbu Kişisel Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (‘‘Aydınlatma Metni’’) verinizin sahibi olarak size bilgi vermek ve haklarınızı hatırlatmak amacıyla bilginize sunulmaktadır.
İşbu Aydınlatma Metni’nde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz ilgili mevzuat kapsamında kaydedilebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen Kanun hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kanun’da Yer Alan Bazı Terimler
İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri işleme ve veri sorumlusu kavramları Kanun’da yer alan tanımlamalara uygun olarak kullanılmış olup işbu tanımlar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
  • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
  • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Unvan: Developtica
Adres: Muallimköy Mahallesi, Bilişim Vadisi, Deniz Cd. No: 143 D:13 1.2.B Blok 3 Kat No: 308, 41400 Gebze/Kocaeli, Türkiye
İnternet Adresi: https://www.developtica.com
E-posta Adresi: contact @ developtica.com

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
İlgili Kişi/Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza